Trầm Hương – là gỗ của Thần! Được ví là “Tinh Hoa Đất Trời”, “Quý hơn Vàng” bởi những giá trị đã đi sâu vào thế giới tâm linh của nhân loại. Gỗ và tinh dầu Trầm Hương là một loại dược liệu quý, bên cạnh độ hiếm bởi trải qua hàng chục năm thậm chí hàng trăm năm thì một cây Dó Bầu mới có thể tích đủ Trầm.

SẢN PHẨM MỚI

KIẾN THỨC TRẦM HƯƠNG