LÊ DOÃN GIANG
Founder

Từ Biết – đến Chơi – rồi Kinh doanh các sản phẩm Trầm của tôi là cả một câu chuyện dài với nhiều cơ duyên và tôi lấy đó làm may mắn. Với thương hiệu “Trầm Giang” tôi mong muốn lan tỏa thú chơi Trầm đến với tất cả mọi người, xem như đó cũng là nghiệp duyên…

“Cái quý của trầm hương nằm ở tâm, không bị nước, không bị ăn mòn khi vùi vào đất, là diệc hỏa trùng sinh của gỗ mục, ngưng tụ tinh hoa của trời, đất, mặt trời, mặt trăng mà thu được. Mang tinh chất mà không cần giữ hình dạng. Đó là giá trị lớn nhất của trầm hương.”